Jazzowe Skrzydła

12on14 Jazz Club, jako organizator konkursu, z dumą ogłasza
12on14 Jazz Club, as the organizer of the competition, is proud to announce

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła”
International Competition of Improvised Music „Jazz Wings”
O Konkursie / About the Competition

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła” w swej unikatowej formule całorocznych zmagań polskich i zagranicznych zespołów jazzowych organizowany jest przez spółkę Vera Maremma Toscana, wyłącznego właściciela i operatora 12on14 Jazz Club.
Konkurs podzielony jest na dwie równoważne edycje – letnią i zimową – i wyłania zwycięzcę w dwóch kategoriach: „najlepszy zespół jazzowy” oraz „najlepszy instrumentalista jazzowy”. W każdej kategorii wybierany jest tylko jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł Laureata Międzynarodowego Konkursu Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła”. W konkursie nie są przyznawane nagrody drugiego stopnia ani wyróżnienia. Dla laureatów przeznaczono wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe wręczane w czasie Koncertu Finałowego.

The International Competition of Improvised Music „Jazz Wings” in its unique formula of annual struggles of Polish and foreign jazz groups is organized by Vera Maremma Toscana Sp. z o.o., being the sole owner and operator of 12on14 Jazz Club.
The competition is divided into two equivalent editions – summer and winter – and selects the winner in two categories: „The Best Jazz Group” and „The Best Instrumentalist”. In each category, only one winner is selected who receives the title of the Laureate of the International Competition of Improvised Music „Jazz Wings”. The competition does not give second-class awards or distinctions. The laureates have been awarded high monetary and material prizes, during the final concert.


Jury

Laureatów wyłoni Jury w składzie (w kolejności alfabetycznej): Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec i Włodzimierz Nahorny.

The winners will be selected by a jury composed of (in alphabetical order): Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec i Włodzimierz Nahorny.


Kto może wziąć udział / Who can participate

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła” jest konkursem otwartym dla wszystkich zespołów jazzowych polskich i zagranicznych, których dorobek fonograficzny sygnowany nazwą własną zespołu, na dzień złożenia aplikacji nie przekracza łącznie liczby 2 (dwóch) albumów wprowadzonych do dystrybucji ogólnokrajowej na tradycyjnym nośniku fonograficznym. Dla przyjęcia aplikującego zespołu do zmagań konkursowych Organizator nie stosuje jakiejkolwiek cezury wiekowej wobec żadnego z Artystów stanowiących skład zespołu. Aplikujący zespół powinien być zawiązany w prezentowanym kształcie osobowym na co najmniej pół roku przed datą złożenia aplikacji i powinien mieć za sobą udokumentowane w treści aplikacji doświadczenie koncertowe.

The International Competition of Improvised Music „Jazz Wings” is an open competition for all Polish and foreign jazz bands whose phonographic output signed by the name of the band, as of the date of application, does not exceed the total number of 2 (two) albums introduced to distribution nationwide on a traditional phonographic medium. For the admission of the Applicant Band to the competition struggles, the Organizer does not apply any age limit to any of the Artists constituting the Band. The Applicant Band should be formed in the presented line-up at least half a year before the date of application submission and should have a concert experience documented in the application’s content.


Zasady / Rules

O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będą przesłane wcześniej nagrania, których selekcji dokona Komisja Kwalifikacyjna, której skład jest niejawny. Do konkursu zakwalifikowani zostaną wykonawcy prezentujący najwyższy poziom.

W czasie przesłuchania zespół prezentuje dorobek muzyczny, składający się̨ wyłącznie z kompozycji własnych jednego lub różnych członków zespołu plus obligatoryjnie własnej interpretacji jednego standardu jazzowego.

Wszyscy uczestnicy Konkursu obligatoryjnie realizują przesłuchania na scenie 12on14 Jazz Club przy pełnym udziale publiczności i w identycznych warunkach techniczno-akustycznych. W tym celu Organizator udostępnia i zapewnia każdemu zespołowi obsługę profesjonalnego inżyniera dźwięku, najwyższej jakości system FOH, system backline, zestaw perkusyjny Yamaha Absolute Hybrid Maple, fortepian Yamaha G5, kontrabas Musima z przystawką David Gage Realist. Organizator nie zapewnia żadnych dodatkowych instrumentów klawiszowych (keyboards). W przypadku konieczności ich użycia, pianista korzysta z instrumentów własnych. Perkusista zespołu może korzystać z własnego zestawu talerzy i werbla oraz własnego zestawu pałek i miotełek. Koncert finałowy realizowany jest również̇ w powyższych warunkach.

Organizator zapewnia zakwalifikowanym do Konkursu członkom Zespołów wyłącznie nocleg w pokojach hotelowych ze śniadaniem oraz kawę̨/herbatę̨, lemoniadę̨ i wodę̨ mineralną w czasie prób i przesłuchania. Zakwaterowanie nie obejmuje osób towarzyszących członkom Zespołów. Członkowie Zespołów zakwalifikowanych do Konkursu przyjeżdżają̨ do Warszawy na koszt własny.

The selection to the competition will be dependent on the recordings submitted earlier, the selection of which will be made by the Admission Committee (the composition of the commitee is confidential). Top level performers will be selected for the competition.

During the audition, the Group presents musical achievements, consisting only of the compositions of one or different members of the Group plus obligatorily own interpretation of one jazz standard.

All participants of the Competition obligatorily perform auditions on 12on14 Jazz Club stage in identical technical and acoustic conditions. For this purpose, the Organizer provides to each band (during rehearsals, auditions and final concerts), professional sound engineer, top-quality FOH system, top-quality backline, Yamaha Absolute Hybrid Maple drum set, Yamaha G5 piano, Musima double bass with the David Gage Realist attachment. The organizer does not provide any additional keyboard instruments (keyboards). If it is necessary to use them, the pianist uses his own instruments, which will be attached to the stage sound system. The band’s drummer can use his own set of cymbals and snare drum. The drummer uses his own set of batons and whisks. The final concert is also performed in the above conditions.

The Organizer provides qualified members of the Competition with only accommodation in hotel rooms with breakfast, coffee / tea, lemonade and mineral water during rehearsals and auditions. Accommodation does not include people accompanying Band members. Band members qualified for the Competition come to Warsaw at their own expense.


Terminy / Deadlines

Termin nadsyłania zgłoszeń na drugą edycję Konkursu rozpoczyna się 26 czerwca 2018 roku, a upływa 25 sierpnia 2018 roku. Organizator poinformuje Zespół o zakwalifikowaniu do konkursu najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 roku.
Nieodpłatne przesłuchania zakwalifikowanych kandydatów będą prowadzone przez dwa miesiące w każdą środę, w okresie od 12 września 2018 roku do 16 stycznia 2019 roku włącznie.
Koncert Laureatów II-giej edycji (zimowej) Konkursu odbędzie się 26 stycznia 2019 roku.

The deadline for submitting applications for the second winter edition of the competition begins on June 26, 2018 and expires on August 25, 2018. The organizer will inform the band about qualifying for the competition by 30 August 2018 at the latest.
Free interviews of qualified candidates will be conducted for two months each Wednesday, from September 12, 2018 to January 16, 2018 inclusive.
The Concert of the Laureates of the 2nd (winter) Competition will take place on 26 January 2019.


Ściągnij Regulamin i Kartę Zgłoszenia | Download the Regulations and Application Form

Regulamin konkursu

Regulations of the Competition

Karta Zgłoszenia / Application FormBądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Email